Klauzula Informacyjna RODO


Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 MK Betten Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Kazubowej ul. Górecka 80, 95-080 Tuszyn, NIP 7282405710, REGON 472900502 informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MK Betten sp. z o.o. z siedzibą w Woli
Kazubowej ul. Górecka 80, 95-080 Tuszyn zwanym dalej MK Betten, e-mail: biuro@mkbetten.pl, numer telefonu 42 23 21 771/ 602 244 133 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038035, numer NIP: 7282405710 REGON: 472900502 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
– marketingu bezpośredniego,
– tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
– weryfikacji wiarygodności płatniczej,
– wsparcia obsługi,
– szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych, w celu kontynuacji umów licencyjnych, w zakresie realizacji umów gwarancyjnych i wsparcia posprzedażowego).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO).

8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanej formie podejmowania decyzji (profilowaniu).